Eshop CrashStudio.eu používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Všeobecné obchodné podmienky

Reklamačný poriadok si môžete pozrieť tu: Reklamačný poriadok.

Ochranu osobných udajov si môžete pozrieť tu: Ochrana údajov.

1. Vymedzenie pojmov

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú výlučne práva a povinnosti medzi kupujúcim a spoločnosťou

Crash Studio, so sídlom Martina Rázusa 2 ,911 01   Trenčín, Slovenská republika,

e-mail: info@crashstudio.eu, tel.č.: 0949 552 282, IČO: 44936117, DIČ: 1071875079, zapísaná v Živnostenskóm registri Okresného úrdu Trenčín,

číslo živnostenského registra: 350-28610, ako Predávajúcim.

1.1 Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je Alžbeta Humajová, so sídlom: Martina Rázusa 2, 911 01  Trenčín.

1.2 Predávajúcim je Alžbeta Humajová, so sídlom: Martina Rázusa 2, 911 01  Trenčín.

1.3 Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.crashstudio.eu je Alžbeta Humajová,

so sídlom: Martina Rázusa 2, 911 01  Trenčín. („ďalej len Predávajúci“).

1.4 Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku.

Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa Kupujúcim rozumie fyzická alebo právnická osoba („ďalej len Kupujúci“) ,

ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

1.5 E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb („ďalej len e-shop“).

1.6 Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

1.7 Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb

Kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a po označení tlačidla so slovným spojením „ objednávka s povinnosťou platby “.

1.8 Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

1.9 Zrušiť svoju registráciu na e-shope môžete odoslaním emailu na info@crashstudio.eu s informáciou o uskutočnení zrušenia účtu.

2. Cena

2.1 Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. Nie sme platitelia DPH.

2.2 Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

3. Objednávka

3.1 Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb

Kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a po označení tlačidla so slovným spojením „ objednávka s povinnosťou platby “.

Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

3.2 Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

3.3 Potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody

medzi Kupujúcim a Predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

3.4 Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.

Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.

3.5 Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

3.6 Kupujúci je po označení tlačidla so slovným spojením „ objednávka s povinnosťou platby “

na e-shope a odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

4. Platobné podmienky

4.1 Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

a) platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)

b) platba pri osobnom prevzatí na predajni

c) platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet,

d. platba na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre,

4.2 Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. 6 týchto všeobecných obchodných podmienok.

4.3 Predávajúci môže poskytnúť Kupujúcemu možnosti zliav:

a) zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,

b) zľavu za opakovaný nákup,

c) zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,

4. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

5. Dodacie podmienky

5.1 Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať Kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

5.2 Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

5.3 Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom Kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

5.4 Spolu s tovarom je Kupujúcemu zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

5.5 Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

5.6 Predávajúci realizuje dopravu ku Kupujúcemu prostredníctvom:

a) Slovenskej pošty,

b) osobne na zvolenej prevádzke v objednávke,

c) vlastnou dopravou Predávajúceho

6. Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

6.1 Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní tovaru): pri doprave Slovenskou poštou s doručením do 3 pracovných dní

po expedícii z nášho skladu – 3,50 € (slovom tri eurá a päťdesiat centov)

6.2 Predávajúci sa môže s Kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

6.3 Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný Kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu,

že Kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

7. Prevod vlastníckeho práva

7.1 Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

7.2 Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo Predávajúceho, si Predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie Kupujúcim,

vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

8. Storno kúpnej zmluvy

8.1 Stornovať objednaný tovar alebo službu má Kupujúci právo do 24 hodín bez storno poplatku od vzniku kúpnej zmluvy.

9. Právo Kupujúceho vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie Kupujúceho

9.1 Kupujúci má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy

uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“)

podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

9.2 Kupujúci je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu

Predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu,

ktorá je uvedená v kontaktoch. Kupujúci je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje

spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom,

najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame Kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar

zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy,

v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. ( http://www.crashstudio.eu/odstupenie-od-kupnej-zmluvy.pdf ). 

9.3 Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov

preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy,

avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak Predávajúci navrhol,

že si tovar vyzdvihne sám. Kupujúci môže tovar zaslať prepravnou službou na adresu Alžbeta Humajová, Martina Rázusa 2, 911 01  Trenčín.

9.4 Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

9.5 Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

9.6 Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

10. Práva a povinnosti zmluvných strán

10.1 Za zmluvné strany sa pokladá Predávajúci a Kupujúci.

10.2 Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný tovar,

b) zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu Predávajúcemu,

c) prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

10.3 Predávajúci je povinný:

a) dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

b) spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať Kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list,

návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

11. Ochrana osobných údajov

11.1 Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

11.2 Prevádzkovateľ e-shopu neposkytuje osobné údaje Kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb,

alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

11.3 Prevádzkovateľ e-shopu od Kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

11.4 Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

11.5 Prevádzkovateľ e-shopu je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

11.6 Ďalšie informacie si môžete pozrieť na: Ochrana údajov

12. Zmluvná pokuta

12.1 Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 15 € (slovom pätnásť eur) v prípade,

že vznikla kúpna zmluva, ktorú nestornoval alebo od ktorej neodstúpil a tovar si od dopravcu nevyzdvihol,

a tak bol vrátený späť Predávajúcemu alebo bol vyzvaný Predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom tovar si neprevzal, nakoľko porušil ustanovenia v čl. 10. bod 2, písm. a.

12.2 Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako aj ostatné náklady Predávajúceho súvisiace s nenaplnením kúpnej zmluvy.

13. Záverečné ustanovenia

13.1 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho.

V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom

tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

13.2 Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

13.3 Odoslaním objednávky Kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

13.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu

Kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

13.5 Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia

podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z.,

Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

13.6 Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť x.x.2015.

 

V Trenčíne, x.x.2015