Eshop CrashStudio.eu používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Reklamačný poriadok

Všeobecné obchodné podmienky si môžete pozrieť tu: Obchodné podmienky.

Ochranu osobných udajov si môžete pozrieť tu: Ochrana údajov.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1  Spoločnosť Crash Studio, so sídlom: Martina Rázusa 2, 911 01  Trenčín, Slovenská republika, e-mail: info@crashstudio.eu,

tel.č.: 0949 552 282, IČO: 44936117, DIČ: 1071875079, („ďalej len Predávajúci“) prevádzkuje internetový obchod („ďalej len e-shop“),

v ktorom ponúka svojim zákazníkom tovar ku kúpi na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

1.2  Predaj tovaru prostredníctvom e-shopu je upravený vo Všeobecných obchodných podmienkach Predávajúceho (ďalej len "VOP").

1.3  Tento reklamačný poriadok nadväzuje a dopĺňa VOP.

1.4  Reklamačný poriadok popisuje spoluprácu medzi kupujúcim a Predávajúcim s ohľadom na prípadné závady tovaru,

ich uplatnenie a nároky, ktoré z nich plynú.

1.5  Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a VOP ešte pred objednaním tovaru.

Objednaním tovaru od predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom.

1.6  Ako doklad o kúpi vystavuje Predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad

( faktúra alebo predajka ). Ak nie je vystavený samostatný záručný list, slúži ako záručný list príslušný nákupný doklad („ďalej len Záručný list“).

1.7  Vylúčenie podnikateľov

Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na nákup tovarov podnikateľmi, ktorí kupujú tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

podľa VOP. Práva a povinnosti Predávajúceho a kupujúceho - podnikateľa týkajúca sa závad tovaru je upravená v obchodnom zákonníku SR

2. Dĺžka záruky

2.1  Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

2.2  Zákonná záručná doba je 24 mesiacov.

2.3  Predávajúci môže zákonnú dobu predĺžiť. Dĺžka predlženej záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste.

Pokiaľ v záručnom liste nie je vyznačená iná záručná doba, platí lehota 24 mesiacov.

2.4  Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej lehoty.

V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Z.z. § 619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku.

( Pri predĺženej lehote sa reklamácie riadia výhradne týmto poriadkom.)

2.5  Zľavnený tovar

Výnimku môže tvoriť tovar predávaný zo zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.).

Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o veci použité, Predávajúci nezodpovedá za závady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania,

ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za závady tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia

tovaru kupujúcim. Predávajúci môže túto dobu dohodou s kupujúcim skrátiť, nie však na menej ako 12 mesiacov.

Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji tovaru. U tovarov predávaných za nižšiu cenu z dôvodu závady či nekompletnosti sa záruka

nevzťahuje na závady, kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.

2.6  Práva kupujúceho zo zodpovednosti za závady tovaru, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe.

3. Záručné podmienky

3.1  Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť.

Tovar musí byť bez chýb a musí zodpovedať platným technickým normám.

3.2  Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za závady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

3.3  Výnimky zo záruky

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté nesprávnym použitím tovaru alebo z dôvodu vyššej moci, živelnej udalosti apod. ani na prípadné

škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním,

použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

a)  mechanickým poškodením tovaru,

b)  používaním tovaru v neodpovedajúcich podmienkach,

c)  tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými princípmi,

d)  vykonaním nekvalifikovaných zásahov či zmenou parametrov.

3.4  Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za závady až do doby, keď kupujúci bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

3.5  Ak Predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi,

či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné závady.

Ak však o prípadných závadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar závady,

na ktoré Predávajúci zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí),

je zákazník povinný vrátiť Predávajúcemu všetko, čo dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar.

3.6  Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať stav zásielky a tovaru. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky,

ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná (s výnimkou, že je objednávka vybavovaná viac dodávkami) alebo poškodená.

Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v predávacom protokole prepravcu.

3.7  Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: info@crashstudio.eu ,

spísať s dopravcom zápis o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou Predávajúcemu.

Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dáva Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

3.8  Miesto reklamácie

Miestom pre uplatnenie reklamácie v SR je na niektorej z pobočiek Predávajúceho.

3.9  Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu Elitelineclothing, s.r.o., Soblahovská 23, 911 01 Trenčín.

Balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva),

odporúčame priložiť kópiu záručného listu, podrobný popis závad a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo.).

Reklamačný formulár na stiahnutie tu - http://crashstudio.eu/reklamacny-formular.pdf . Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu a chyby tovaru.

3.10 Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doložiť doklad o reklamácii.

Na reklamačnom liste musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má).

3.11 Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú

základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru do reklamačného procesu.

4. Spôsob vybavenia reklamácie 

4.1  Ak ide o závadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.

O spôsobe odstránenia závady rozhoduje Predávajúci a je povinný závadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

4.2  Kupujúci môže namiesto odstránenia závady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa závada týka len súčasti tovaru,

výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

4.3  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia závady vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4.4  Ak ide o závadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez závady,

má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

4.5  Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú závadu,

ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa závady po jej odstránení tovar riadne užívať.

4.6  Ak ide o neodstrániteľnú závadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

4.7  Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom,

ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

4.8  Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť

spotrebiteľa o jeho právach ako je uvedené vyššie.

4.9  Určenie spôsobu

Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv spotrebiteľ uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa  ihneď,

v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch,

najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

4.10 Vybavenie reklamácie

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;

vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Za vybavenie reklamácie sa považuje:

a)  odovzdanie alebo odoslanie nového alebo opraveného tovaru kupujúcemu, popr. doručenie informácie, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie,

b)  odoslanie finančných prostriedkov zodpovedajúcich zľave z ceny tovaru či vrátenej kúpnej cene kupujúcemu, popr. odoslanie informácie pre kupujúceho,

že príslušná suma je pre neho pripravená na vyzdvihnutie.

Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

4.11 Reklamácia do 12 mesiacov od kúpy

Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu

zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa

vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť

spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

4.12 Reklamácia po 12 mesiacoch od kúpy

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila,

je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie.

Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia,

ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za závadu, môže reklamáciu uplatniť znova;

počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.

Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie,

ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

4.13 Náklady na odborné posúdenie

Ak spotrebiteľ zašle tovar na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia,

ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša vždy Predávajúci,

teda počas celej dĺžky záručnej doby bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

Ak je však tovar zaslaný na odborné posúdenie inej ako určenej osobe, teda znalcovi alebo autorizovanej,

notifikovanej alebo akreditovanej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady je Predávajúci

povinný uhradiť spotrebiteľovi iba v prípade, ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú závadu,

a to v lehote do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie.

4.14 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

V tomto potvrdení by mal byť okrem kontaktných údajov predávajúceho a spotrebiteľa uvedený popis závady a či spotrebiteľ požaduje opravu,

výmenu, odstúpenie od zmluvy alebo zľavu z kúpnej ceny, v závislosti od charakteru závady, ako aj dátum uplatnenia reklamácie.

4.15 Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, napr. telefonicky,

Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi čo možno najskôr, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom, napr. e-mailom.

4.16 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie,

list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa alebo e-mailová správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

4.17 Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie.

V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou,

je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.

5. Súčinnosť kupujúceho

5.1  Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu, resp. autorizovanému servisu,

bezodkladne akúkoľvek  súčinnosť  k overeniu existencie reklamovanej závady a k jej odstráneniu

(vrátane zodpovedajúceho potrebného vyskúšania alebo demontáže tovaru).

5.2  Kupujúci je taktiež povinný dodať tovar pri uplatnení reklamácie čistý v riadnom obale v súlade s hygienickými predpismi

alebo obecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, umožňujúcich takéto overenie a odstránenie závady.

5.3  Kupujúci si je povinný prevziať tovar zo záručnej opravy najneskôr do jedného mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní.

6. Záverečné ustanovenia

6.1  Tento reklamačný poriadok je platný od x.x.2015.

6.2  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením jeho nového znenia na internetových stránkach e-shopu.

6.3  Kupujúci pri odoslaní objednávky tovaru z e-shopu Predávajúceho potvrdzuje súhlas s týmto platným reklamačným poriadkom.

V Trenčíne, x.x.2015